2020-02-24

STATUT

 

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

 NR 67

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

w  Katowicach

 

 

 

Opracowano na podstawie:

 

1.    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1943) z póź. zm.;

2.    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – (Dz. U. z 2016r., poz. 1379)      z póź. zm.;

3.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe  - (Dz. U z 2017 r. poz. 59; art.102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdział 1

Informacje ogólne o przedszkolu  

 

§ 1

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zwane dalej  „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym jako jednostka budżetowa.

1.1.   Organem Prowadzącym jest Miasto Katowice;

1.2.   Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach;

1.3.   Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w wielokondygnacyjnym budynku Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach przy al. W. Roździeńskiego 88;

1.4.   Nazwa używana  w pełnym brzmieniu: Miejskie   Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi.

1.5.   Napieczątce  przedszkole używa nazwy:

 

Miejskie Przedszkole Nr 67

z Oddziałami Integracyjnymi  

40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 88

NIP 954-22-23-706,  tel.: 32  251036

 

1.6.   W celach administracyjnych używany jest skrót nazwy przedszkola MP Nr 67  z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1.    przedszkole  – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach;

2.    nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;

3.    rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4.    dzieci  – należy przez to rozumieć  wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz dzieci korzystające z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na terenie przedszkola;

5.    podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisany w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego     uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;

6.    program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7.    dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach;

8.    wicedyrektor przedszkola -  należy przez to rozumieć wicedyrektora Miejskiego Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach;

9.    IPET - indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem specjalnym;

10.                       indywidualnyprogram wczesnego wspomagania- należy przez to rozumieć program ukierunkowany na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa  w życiu społecznym i przygotowania do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających  funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym oraz działania wspierające rodzinę dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

11.                       organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty

12.                       organ prowadzący – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Katowice.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2.  Celem wychowania przedszkolnego jest:

2.1.wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;

2.2.wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.3.budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2.4.kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów    i porażek;

2.5.rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

2.6.stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

2.7.troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych;

2.8.budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

2.9.wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

2.10.        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

2.11.        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.      Do zadań przedszkola należą:

3.1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków       sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

3.2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;  

3.3.Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;  

3.4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;  

3.5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;  

3.6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;  

3.7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

3.8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;  

3.9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

3.10.        Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

3.11.        Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

3.12.        Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;  

3.13.        Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;  

3.14.        Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;  

3.15.        Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

3.16.        Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

Rozdział 3

Sposoby  realizacji  zadań

 

§ 4

 

1.    Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2.    Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:

2.1.szczegółowe cele edukacyjne;

2.2.opis zakładanych efektów;

2.3.materiał edukacyjny do realizacji celów;

2.4.wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

4.1.1        zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

4.1.2        zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

4.1.3        zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

4.1.4        dostosować   program wychowania przedszkolnego

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

6. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.

9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

 

§ 5

 

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

§ 6

 

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kopię:

1.1. wielospecjalistycznych ocen co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

1.2. indywidualnego  programu edukacyjno-terapeutycznego – IPET

1.3. Wielospecjalistyczną ocenę oraz  IPET opracowuje „ Zespół”, w którego w skład wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.


                                           

 

Rozdział 4

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7

 

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju poprzez podnoszenie jakości pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1.1 zajęcia kierowane i niekierowanew czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

1.2. zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

1.3. spontaniczna działalność dzieci;

1.4.  proste prace porządkowe;

1.5. czynności samoobsługowe;

1.6. wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

1.7. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

1.9. zajęcia  specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

§ 8

 

1.    Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2.    W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań.

3.    Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką aktualnych zajęć przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.

4. Elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

 

§ 9

 

1.    W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa.

2.    Nauka religii odbywa się na pisemny  wniosek rodziców.

3.    Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków danej grupy wyznaniowej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

1.1.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.00-17.00  w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

1.2.Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

1.3.W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.

1.4.Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.      Przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem „Lustrzane Okna” powołanym z inicjatywy rady pedagogicznej i rodziców dzieci działającym na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

 

§ 11

 

1.    Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.     Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

3.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci u ,których zlecone są różnorodne diety. Z uwagi na prowadzenie diet dopuszcza się przynoszenie przez rodziców, prawnych opiekunów półproduktów lub gotowych dań.

4.    Żywienie dzieci z dietami ustala  indywidualnie rodzic dziecka z dyrektorem, samodzielnym referentem, kucharką oraz nauczycielami prowadzącymi dziecko.

5.    Dzieci mają możliwość korzystania z jednego, z dwóch lub z trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

6.    Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę  spożywanych posiłków, rodzice deklarują w umowie na świadczenie usług w przedszkolu.   Wszelkie zmiany tej części umowy w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

 

 

 

 

 

§ 12

 

1.    Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do kwietnia danego roku.  

2.    Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia końca maja danego roku, po uzyskaniu  opinii  organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych.

3. Arkusz organizacji określa w szczególności:

3.1.liczbę oddziałów;

3.2.liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3.3.tygodniowy wymiar zajęć religii,

3.4.czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

3.5.liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3.6.liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

3.7.liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

3.8.ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  WWRD.

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział integracyjny, oddział specjalny.  

5. Doboru dzieci  do oddziału integracyjnego, specjalnego dokonuje dyrektor w porozumieniu  z rodzicami, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

6. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są na podstawie skierowania wydawanego przez Wydział Edukacji miasta Katowice oraz Umowy.

7. Liczba dzieci w  oddziale specjalnym w przedszkolu wynosi:

7.1. w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;

7.2. w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;

7.3.  w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;

7.4.  w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;

7.5.  w oddziale dla dzieci niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10;

7.6.  w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;

7.7. w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa
w pkt 1–6 – nie  więcej niż 5

8. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

§ 13

 

1. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału integracyjnego:

1.1.  jednemu nauczycielowi wspomagającemu;

1.2.  co najmniej dwóm nauczycielom wychowania przedszkolnego.

2.  W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału specjalnego co najmniej dwóm nauczycielom o odpowiednich kwalifikacjach.

3. W oddziale integracyjnym oraz specjalnym, oprócz nauczyciela, jest zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.

4. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

5.1. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

5.2.  z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

6. Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego  jest zgodny z Uchwałą  Rady Miasta Katowice.   

7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
w przedszkolu.

8. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę  nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wyjścia lub wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 10 dzieci, a dla dzieci posiadających orzeczenie wg  potrzeb uwzględniając niepełnosprawność  dziecka.

9. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.  

10.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę  nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

11. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

11.1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów, na których realizuje się zajęcia dydaktyczne oraz spożywane są posiłki.

11.2. łazienki dziecięce;

11.3. szatnie dziecięce;

11.4. gabinet specjalistów  (logopeda, psycholog);

11.5.Salę Doświadczania Świata

11.6. sale zajęć ruchowych

11.7. kuchnię wraz z zapleczem

12. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

13. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

14. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

 

 

Rozdział 6

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

                                

§ 14

 

1.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2.    Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3.     Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

3.1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;

3.2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;

3.3.zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;

3.4. uwzględnienie  w żywieniu indywidualnych wskazań dietetycznych dziecka.

3.5. współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, pod której opieką pozostają  dzieci;

3.6. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

3.7. wyposażenie  przedszkola w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;

3.8. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;

3.9. dostosowanie mebli, sprzętów i zabawek do potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;

3.10. weryfikację nauczycieli zgodnie z przepisami;

3.11. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;

4.    W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy BHP
i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

5.    dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

6.    oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

7.    umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;

8.    opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;

9.    umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

10.    W przypadku występowania chorób przewlekłych u dziecka rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i  bezpieczeństwo.Dostarcza aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.

11.    Rodzic wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.

12.    Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców dziecka przewlekle chorego.

13.    Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych z wyjątkiem zawartym w § 14, pkt.22 – 26 .

14.    Gdy następuje konieczność stałego podawania dziecku choremu przewlekle leków w przedszkolu, rodzice dziecka zobowiązani są do:

14.1. przekazania informacji o chorobie dziecka,

14.2. powiadomienia, jakie leki ma zażywać zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza (nazwa leku i sposób dawkowania)

14.3. dostarczeniazalecenia lekarskiego

14.4. wydania pisemnego upoważnienia nauczycielowi lub innej osobie do podawania leków.

15. Przekazanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad  dzieckiem przewlekle chorym oraz zgoda pracownika przedszkola i zobowiązanie do sprawowania opieki jest zawarta w formie umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem przedszkola.

16. W sytuacji nagłego zdarzenia lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę   zobowiązany jest  do:

16.1. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

16.2. wezwania karetki pogotowia ratunkowego,

16.3. zawiadomienia rodziców  dziecka oraz dyrektora przedszkola o własnej ocenie stanu zdrowia dziecka,

17. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicem dziecka, Dyrektor decyduje o wezwaniu karetki pogotowia.

18. Próby nawiązania  kontaktu z rodzicem trwają do skutku.

19. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku określa Procedura MP nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

Rozdział 7

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 15

 

1.    Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola od godzinach 6.00 – 8.45.  Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

2.    Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać  osobie dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3.    Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4.    Dzieci są odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela oddziału.

5.    Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko i nr dowodu tożsamości  osoby upoważnionej.  

6.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie  okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami dziecka.

7.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

8.      O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest Dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9.      W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 8 podjęte zostaną następujące działania:

9.1.rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;

9.2.wystosowanie listu do rodziców dziecka;

9.3.wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

10.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( aw przypadku braku z nim kontaktu inne osoby upoważnione) o zaistniałym fakcie celem ustalenia sposobu odbioru dziecka w sposób zgodny z prawem.

11.   W razie braku kontaktu telefonicznego  do godziny 18.00 z rodzicami lub osobami upoważnionymi  nauczyciel o zaistniałym fakcie powiadamia policję.

12.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora  lub wicedyrektorao niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

13.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

14.  Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim w nim dzieci -wejście do przedszkola udostępniane jest  zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora

 

 

Rozdział 8

Prowadzenie innowacji w przedszkolu

 

§ 16

 

1.      Przedszkole stwarza warunki  do prowadzenia  innowacji pedagogicznej, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną;

1.1.innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają  na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

1.2.innowacja, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.

2.  Innowacja  może obejmować:

2.1.wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;

2.2.całe przedszkole, oddział lub grupę.

3.       Innowację pedagogiczną w przedszkolu przeprowadza się w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 9

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 17

 

 W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.               

1.    Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

2.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora      w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3.    Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

4.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.  

5.    Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.

6.    Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

 

Rozdział 10

Organizacja  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   kształcenia specjalnego

 

§ 18

 

1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia WWRD oraz kształcenie specjalne  na zasadach określonych w odrębnych przepisach  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

2.1.  niepełnosprawności;

2.2. niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

2.3.  zaburzeń zachowania i emocji;

2.4. szczególnych uzdolnień;

2.5. specyficznych trudności w uczeniu się;

2.6. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

2.7.  choroby przewlekłej;

2.8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

2.9.  niepowodzeń edukacyjnych;

2.10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

2.11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor w oparciu o Procedurę MP nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

6.1. rodzicami wychowanka;

6.2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

6.3.  placówkami doskonalenia nauczycieli;

6.4. innymi przedszkolami;

6.5. organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.  Zadaniem  psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

7.1.prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

7.2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

7.3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

7.4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

7.5.  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,

7.6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7.7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

8.1.  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

8.2.  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

8.3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rozdział 11

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i WWRD

 

§ 19

 

1. Do przedszkola,na wniosek rodziców oraz na podstawie skierowania organu prowadzącego są przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania
do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 9.

3. Przedszkole posiada kserokopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psycholog – pedagogiczną  oraz w miarę potrzeb inną dokumentację medyczną lub uzupełniającą w celu pełnego określenia potencjału dziecka.

4. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

4.1. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

4.2. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

4.3.integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

5. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów z dziećmi posiadającymi orzeczenie prowadzi się w oparciu o bazę materialną i pomoce dydaktyczne wzbogacaną zgodnie ze środkami ujętymi w planie  budżetowym uchwalanym dla przedszkola na dany rok kalendarzowy.

6. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzący zajęcia oraz terapię z dziećmi posiadającymi orzeczenie  legitymują się   pełnymi kwalifikacjami do zajmowanego stanowiska w przedszkolu, a także w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności dziecka z uwzględnieniem  jego potrzeb i zaleceń  zawartych   w orzeczeniu.

 

§  20

 

1. W przedszkolu prowadzi się w oparciu o odpowiednie przepisy zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

2. Zajęcia w ramach WWRD oparte są na Indywidualnym Programie Wczesnego Wspomagania , o którym mowa w § 2 ust. 10

3. Uczestnikami zajęć WWRD są dzieci  posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które ukończyły 30 miesiąc życia.

4.   W zajęciach w przedszkolu uczestniczą:

    4.1. dzieci uczęszczające do przedszkola,

                4.2. dzieci niebędące na liście przedszkolaków MP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi.

5. Zajęcia WWRD dla wszystkich  uczestników są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się  z ponoszeniem dodatkowych opłat.

 

 

Rozdział 12

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

                               

§ 21

 

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz  zgody organu prowadzącego.

3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 2.

4. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

5. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

7. Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, Dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  

 

 

 

 

 

 

Rozdział 13

Pomoc materialna

 

§ 22

 

 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie Katowic, uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez Radę Miasta. Regulamin dostępny jest u Dyrektora przedszkola. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

§ 23

 

1.Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.  

 

 

Rozdział 14

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

                                                                             

§ 24

 

1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach określonych w §7 ust 3, ust.4  Umowy na świadczenia Usług w Przedszkolu zawartej pomiędzy rodzicem dziecka, a Dyrektorem.

2. Dyrektor  po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami  ustalającymi  przyczyny  skreślenia dziecka z listy.  

3. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć  uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim  regulaminem i wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi .

4. Dyrektor  wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

5. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora przedszkola do Kuratora Oświaty w Katowicach w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

6. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

Rozdział 15

Zasady odpłatności  za przedszkole

 

§ 25

 

1.Działalność przedszkola jest finansowana przez miasto Katowice oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Miasta Katowice  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

3. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

3.1. opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;

3.2. opłaty za wyżywienie.

4. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.

5. Wysokość opłaty o której mowa w ust.3 pkt 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu  dziecka w przedszkolu. W przypadku do przedszkola uczęszcza drugie dziecko wysokość opłaty wynosi 65 groszy. Całkowite zwolnienie z opłaty stałej przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie korzystające zaświadczeń przedszkola oraz za dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego i za dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, na podstawie dokumentów wydanych przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic  informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

8.Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych przez wychowawcę oddziału oraz system ewidencji koordynowany przez samodzielnego referenta.

9. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole indywidualny dla każdego dziecka numer rachunku bankowego.  

10. Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola  nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

11. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności oraz rozwiązać umowę z 30 terminem wypowiedzenia.

12. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są wychowankowie i pracownicy  przedszkola.

13. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

14. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

15. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności naliczana po upływie danego miesiąca.

16. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników kuchni, a także koszty utrzymania stołówki.

 

Rozdział 16

Formy współdziałania z rodzicami, ich prawa i  obowiązki

 

§ 26

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.   

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze ustalona jest na podstawie harmonogramu spotkań z rodzicami.  

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

4.1. organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora lub wicedyrektora, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

4.2. prowadzenie indywidualnych spotkań dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

4.3. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np., Dzień Babci i Dziadka,  Piknik Rodzinny,  wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

4.4. informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

4.5. pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

4.6. tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

4.7.organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;

 

§ 27

Prawa rodziców

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

2.1.  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2.2.  uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

2.3. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

2.4. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

2.5. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;

2.6. zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodzicówi innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;

2.7. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

2.8. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

2.9.  wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

2.10. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

2.11. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

2.12. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

2.13. rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują kserokopii IPET-u, oraz okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

2.14. rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo uczestniczyć w spotkaniach „ zespołu” zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.15. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

2.16. zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

 

§ 28

Obowiązki rodziców

 

1.Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

2.1.  przestrzeganie niniejszego statutu;

2.2. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

2.3. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

2.4.  respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

2.5.  terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

2.6. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

2.7.  natychmiastowe odebranie dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie;

2.8. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

2.9.  niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o  alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, stanach przewlekłych, stałym zażywaniu leków  mogących rzutować w jakikolwiek  sposób na funkcjonowanie dziecka.

2.10 dostarczenie na wniosek nauczyciela zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka
po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

2.11. zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej
2 tygodni);

2.12. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

2.13. przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

2.14. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

2.15. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

2.16. kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

2.17. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

2.18. bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

2.19. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej

3. Rodzice mają obowiązek:

1)wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

2)wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

      3)angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;

      4)osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

4. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.

 

 

ROZDZIAŁ 17

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 29

 

1.    Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1.1.przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka
i możliwościami placówki,

1.2.organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

1.3.właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

1.4.uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

1.5.zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

1.6.zaspokajanie potrzeb własnych,

1.7.doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

1.8.przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

1.9.współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

1.10.        zabawę i wybór towarzysza zabawy,

1.11.        ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

1.12.        wyrażanie własnych sądów i opinii,

1.13.        poszanowanie godności osobistej,

1.14.        tolerancję,

1.15.        akceptację,

1.16.        zrozumienie indywidualnych potrzeb,

1.17.        poszanowanie własności,

1.18.        uwzględnianie indywidualnego temparozwoju.

2.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

2.1.przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

2.2.przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

2.3.próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–, sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

2.4.samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

2.5.wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

2.6.przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

2.7.szanować wytwory innych dzieci,

2.8.godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 

 

§ 30

                                                                                          

 Rodzice mogą zezwolić dziecku na przynoszenie zabawek do przedszkola tylko za wcześniejszym porozumieniem z nauczycielem danego oddziału. Za przyniesione  bez porozumienia z nauczycielem zabawki  oraz rzeczy wartościowe,  przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.  

 

ROZDZIAŁ 18

Organy przedszkola

 

§ 31

 

1.  Organami przedszkola są:

1.1 Dyrektor przedszkola; 

1.2. Rada Pedagogiczna;

1.3. Rada Rodziców.

2. Głównym działaniem organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą,  w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

                                                             

 

ROZDZIAŁ 19

Kompetencje i zadania  Dyrektora  oraz wicedyrektor przedszkola

 

§ 32

 

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Do obowiązków i kompetencji Dyrektora przedszkola należy w szczególności:

2.1. kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

2.1.1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających          podnoszeniu jej jakości,

2.1.2. koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

2.1.3. sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,

2.1.4. dbanie o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,

2.1.5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,  monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.1.6. ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

2.1.7. przekazywanie Radzie Pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,

2.1.8. opracowywanie wspólnie z Radą Pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,

2.1.9. opracowywanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,

2.1.10. wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

2.1.11. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

2.1.12. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,

2.1.13. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

2.1.14. współpraca z Radą Rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;

2.1.15. organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola; 

b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola; 

c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

f) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i przeciw pożarowych.;

h)  dokonywanie przeglądów technicznych pomieszczeń, ich stanu technicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

i) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;

2.1.16. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

b) powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i;

2.1.17. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;

2.1.18. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

2.1.19. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie  zasadami określonymi przez organ prowadzący;

2.1.20. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

2.1.21. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o  charakterze wewnętrznym;

2.1.22.przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

2.1.23. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

2.1.24. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

4. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.

 

 

 

§  33

Zakres obowiązków wicedyrektora:

 

1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora,

2. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i  za zgodą organu prowadzącego,

3. Szczegółowe obowiązki wicedyrektora ustala Dyrektor przedszkola i umieszcza w Aktach Osobowych wicedyrektora. o nazwie:  „szczegółowy zakres obowiązków”,

4. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy:

4.1. zastępowanie Dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności;

4.2. ścisła współpraca z Dyrektorem przedszkola w wykonywaniu  zadań statutowych,

4.3. przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji przedszkola (m.in. koncepcji pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli),    

4.4. prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,   

4.5. terminowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz innych sprawozdań zleconych przez dyrektora przedszkola,                                      

4.6. realizowanie uchwały Rady Pedagogicznej podjętej w ramach ich kompetencji,

4.7. pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, uczestnictwo w pracach związanych z oceną  pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;

4.8. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu jak również poza terenem, nadzór nad spacerami i wycieczkami,

4.9. organizacja i prowadzenie dokumentacji godzin zastępczych,

 

§ 34

Rada Pedagogiczna

 

1.    Rada Pedagogicznajest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

4.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.

5.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza

6.     Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

7.    Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

8.1.zatwierdzenie planów pracy;

8.2.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;

8.3.podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

8.4.ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8.5.podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;

8.6.ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

9.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

9.1.organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

9.2.projekt planu finansowego przedszkola;

9.3.wnioski Dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9.4.propozycje Dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

9.5.programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.

10.  Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

10.1.                      przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;

10.2.                      uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;

10.3.                      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

10.4.                      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

10.5.                      wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora przedszkola;

10.6.                      wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10.7.                      zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

11.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

12.  Rada Pedagogiczna przejmuje kompetencje  niepowołanej w przedszkolu Rady Przedszkola .

 

 

 

 

 

 

Rozdział 20

Rada Rodziców

 

§ 35

 

1.    Rada Rodzicówjest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje Rady Rodziców sąjawne.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:  

                 4.1.  tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;

                 4.2. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

                 4.3.  zasady wydatkowania funduszy rady.

5.  Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

6. W ramach swoich kompetencji Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich spraw przedszkola.  

7. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

 

Rozdział 21

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz  sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

 

§ 36

 

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

3. Organy przedszkola zobowiązane są współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

5. Organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

6. Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

8. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

9. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

10. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

11. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

12. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 31 niniejszego statutu.

 

§ 37

 

1. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców:

1.1. do Dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji;

1.2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

1.3. Dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

1.4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a Dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.      Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

Rozdział 22

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 38

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne  do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2.  Zakres obowiązków nauczyciela.

     Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu opiece wychowanków, w tym w szczególności:

2.1. włączenie w tematykę zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola,

2.2. zdiagnozowanie powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,

2.3. wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,

2.4. informowanie na bieżąco dyrektora o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji dzieci,

2.5. współpraa z policją lub sądem w okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego,

2.6. reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty.

2.7. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki, zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie placówki, powiadomienie Dyrektora lub wicedyrektora lub innego pracownika placówki o fakcie przebywania osób postronnych,

2.8. niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawia się, z dzieckiem do szpitala jedzie nauczyciel i czeka do momentu pojawienia się rodzica. Dziecka nie można zostawić samego.

2.9. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

2.10. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

3. W pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

4. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość,

5. Prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

6. Ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej,

7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,

8. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,

9. Podnosi i doskonali swoje kwalifikacje zawodowe,

10. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania  i nauczania  dzieci uwzględniając prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, oraz w celu wspólnego realizowania indywidualnych programów dla dzieci posiadających orzeczenie lub opinię o wczesnym wspomaganiu,

11. Wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania do realizacji w nowym roku szkolnym,

12. Podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązków, o których mowa w art. 6 ustawy „Karta Nauczyciela”,

13. prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, jest zobowiązany do poinformowania dyrektora przedszkola o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną

 

§ 39

 

1.Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

2. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 40

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1.1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu BHP i przeciwpożarowe, odbywać wymagane szkolenia;

1.2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym Dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

1.3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;

              1.4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

1.5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;

              1.6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;

1.7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

1.8. zgłaszać Dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;

1.9. przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

2. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

 

Rozdział 23

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 41

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia
w czystości i porządku.

2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.

3. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

4.1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

4.2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

4.3. przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4.4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

4.5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

4.6. uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

4.7. przestrzeganie zasad dyscypliny pracy; 

4.8. prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

4.9. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4.10. składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.

5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala Dyrektor placówki.

6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 42

 

1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

3.1. spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

3.2. współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3.3. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

3.4. udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

3.5. uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych   działań na terenie grupy;

3.6. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

3.7. pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

3.8. dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

3.9. w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

3.10. utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

3.11. podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;

3.12.  przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

3.13.  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów BHP;

3.14. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 43

 

1. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1.1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

1.2. przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

1.3. dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

1.4. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy i prawa pracy;

1.5. taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

1.6. współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

1.7. sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

1.8  troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

 

 

Rozdział  24

Ceremoniały przedszkola

§ 44

 

1.W Przedszkolu stosuje się ceremoniały mające na celu :

1.1. kształtowanie  u dzieci  postawy twórcy i odbiorcy dób kultury,

1.2.  wsparcie pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w sferze sztuki i kultury .

2. Nad planowanie i przebiegiem ceremoniału czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, kreatywna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna współpracująca z rodzicami i środowiskiem.

3. Ceremoniałami MP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi  między innymi są: Pasowanie na przedszkolaka, Pożegnanie przedszkola, Tydzień Integracji .

 

 

 

 

Rozdział  25

Postanowienia końcowe

 

§ 45

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:

3.1.  stronie internetowej przedszkola;

3.2.  udostępnianie zainteresowanym przez Dyrektora przedszkola.

 

§ 46

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

§ 47

 

Statut wchodzi w życie z dniem  1 grudnia  2017 r.

 

 

 

Katowice, 24,11.2017r.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..